BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Banthungsai School
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
 เขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายมีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ หมู่ ๑๒
หมู่ ๑๕ และหมู่ ๑๙ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 วิสัยทัศน์ ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม พันธกิจ โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313