BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
รางวัลชนะเลิศ U12 การแข่งขันฟุตซอล รายการ เกาะลอยคัพ สนามเกาะลอย บ้านหนองคอก (ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท) รายชื่อนักกีฬา เด็กชายวัชรพล ปาละวัน เด็กชายภานุพันธ์ อ่อนมา เด็กชาย เด็กชายณัฐภัทร สมบัติ เด็กชายชิษณุพงษ์ ไชยรักษ์ เด็กชายนครินทร์ หอมสุคนธ์ เด็กชายศุภกฤต ศรีสุภา เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์วชิรเวโรจน์ เด็กชายยศวริศ วงศ์วชิรเวโรจน์ เด็กชายเรืองศักดิ์ สีหนาม เด็กชายรัฐภาคย์ ยอดลี
รางวัลชนะเลิศ U15 การแข่งขันฟุตซอล รายการ เกาะลอยคัพ สนามเกาะลอย บ้านหนองคอก (ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท) รายชื่อนักกีฬา เด็กชายปิยนันท์ อ่อนมา เด็กชายชินวัฒน์ สายันเกณะ เด็กชายณัฐวุฒิ สียาชีพ เด็กชายจิรภัทร จิรศักดิ์พิศาล เด็กชายภานุพงษ์ นามเมือง เด็กชายกิตติพจน์ สิงหา
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313