BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
ประกาศผลการเรียนของนักเรียน Banthungsai School
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313