BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Banthungsai School
นางยุพเรศ สำเภาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวปภาณัช ขันอาสา ครูชำนาญการ นางสาวกาญจนา จันทะพันธ์ ครูชำนาญการ
นายอดุลย์ บุญขาว ครู คศ.1 นางน้อย พลเยี่ยม ครู คศ.1 นางสาวดารารัตน์ สมมาตย์ ครู คศ.1 นางอินทิรา นพสด ครู คศ.1
นายณัฐวุฒิ ขันตี ครู คศ.1 นายเกษมศรี ศรีภา ครู คศ.1 นางพัชราพร ตันสุวรรณรัตน์ ครูผู่ช่วย นางสาวิตรี ณ พัทลุง ครูผู่ช่วย
นางสาวกรุณา หวั่นโสะ ครูผู่ช่วย นางรัตนวลี พงค์กุญชร ครูผู่ช่วย นางสาวสุรัสวดี สุขเจริญ ครูผู่ช่วย นางสาวปัณชญา วิเศษ ครูผู่ช่วย
นางสาวจุรีกรานต์ ลุผานา พนักงานราชการ นางสาววรรณา วุฒิพันธ์ ครูอัตราจ้าง นางสาวนุชจรี บรรจง ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313