BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 Banthungsai School
รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 เด็กชายนรยุทธุ์ พลเยี่ยม เด็กชายวรพันธ์ ม่อมพะเนาว์ ครูที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ ขันตี,นายสิทธาทร สครรัมย์
รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงสุชานาถ เจริญศรี เด็กหญิง ครูที่ปรึกษา นางรัตนวลี พงค์กุญชร
รางวัลเหรียญทอง (ระดับชาติ) การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญเพิ่ม เด็กหญิงเสาวนีย์ ตำสาลี เด็กหญิงพุธิตา โชติกมาศ เด็กหญิงโสภิดา สายัณเกณะ เด็กหญิงฑิฑัมพร บุญไสว เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีวลัย ครูที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ ขันตี,นายอดุลย์ บุญขาว
รางวัลเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6 เด็กหญิงจันทมณี หอยนิด เด็กหญิงปาริฉัตร พลเยี่ยม เด็กหญิงภัทรวดี ขันตี เด็กหญิงวรากานต์ ผกามาลยเทพ เด็กหญิงวรัญญา มาลา เด็กหญิงวิชิดา วงศ์สามาร ครูที่ปรึกษา นางสาวิตตี ณ พัทลุง
รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับชาติ) การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 เด็กชายณัฐวุฒิ สียาชีพ เด็กชายจิรวัฒน์ นิยม เด็กชายอภิรักษ์ ซิ้มเทียม เด็กชายปะกาศิต โถทอง เด็กชายนพรุจ ฟองฟู เด็กชาย ครูที่ปรึกษา นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม,นายอดุย์ บุญขาว, นายณัฐวุฒิ ขันตี
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313