BANTHUNGSAI SCHOOL

WELCOME TO WEBSITE โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบจังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
  • วิสัยทัศน์
     ครูมีมาตรฐานในการสอน บุคลากรในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ เร่งคุณภาพทางวิชาการ ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต และ น้อมนำจิตคู่คุณธรรม
  • พันธกิจ
    โรงเรียนจักประสานทุกๆ ฝ่าย จัดหาทรัพกรทุกด้าน ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
การแข่งขันกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีหญิง เด็กหญิงพรรณภัทร เครือจันทวารี เหรียญทอง 60 M เด็กหญิงพรรณภัทร เครือจันทวารี เหรียญทอง 80 M เด็กหญิงชนินาถ เนตรคุณ เด็กหญิงวิชิดา ทองทับ เด็กหญิงพรรณภัทร เครือจันทวารี เหรียญทองแดง เด็กหญิงพิมพ์ภัช เมตตา 8x50 M เด็กหญิงนันทัชพร แพร่หลาย เด็กหญิงนิรชา สินสอน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย เด็กชายวรพันธ์ ม่อมพะเนาว์ เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ ภิยะวงษ์ เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก เด็กหญิงพรธิตา จิตเสนาะ เหรียญทองแดง 100 M เด็กหญิงสุชัญญา ทองทับ เหรียญเงิน 200 M
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย BANTHUNGSAI SCHOOL สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยู่ 555 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย Facebook Fanpage : www.facebook.com/btsschool/ โทรศัพท์ 033-050-313